Litteratur och länkar för tema:
Fjärilar och sländor


Sedan Nationalnyckelns band om svenska dagfjärilar utkom 2005 har det knappast kommit något heltäckande i fjärilsväg. Inte förrän 2019 då det utkom två böcker som var och en täcker en komplett svensk respektive nordisk dagfjärilsfauna. Nedan beskrivs kortfattat de två böckerna.  

Sven Birkedal: Dagfjärilar - en fältguide (2019 Naturcentrum AB)
Boken är en guide till dagfjärilar i Sverige. Den beskriver drygt 180 arter, underarter, former samt även en del tillfälliga besökare. De många underarter och former som beskrivs gör boken unik.
Ett inledande avsnitt beskriver hur boken är uppbyggd och den terminologi som används i denna. Korta men intressanta avsnitt är rubrikerna "Fotografera eller samla fjärilar" samt "Dagfjärilar som miljöindi-katorer". Huvuddelen av boken består dock av beskrivningar av fjärilar. Beskrivningarna är illustrera-de med flera foton per art som visar hane, hona och undersida. En mycket bra detalj är att viktiga karaktärer pekas ut med pilar i bilderna. Utbredning, flygtider och storlek presenteras grafiskt för respek-tive art. För vissa artkomplex finns sidor med jämförelser mellan de ingående arterna. 
Boken avslutas med ett avsnitt som rubriceras som "Tillfälliga och förväntade besökare". 
Boken har 198 sidor, mjuka pärmar, 13 x 23,5 cm. ISBN: 978-91-85221-40-0
Bra fjärilsguide, storleken och att det är mjuka pärmar gör att den går bra att få med i ryggsäcken under exkursioner. En mycket användbar detalj är pilarna i bilderna som pekar ut skillnader mellan könen eller arter.

 

Bo Söderström: Nordens fjärilar - en fälthandbok (2019 Bonniers Fakta)

Boken täcker samtliga dagfjärilar och bastardsvärmare som kan ses i Norden. Boken börjar med korta avsnitt om vad en dagfjäril är, systematik, namngivning, morfologi m.m. Den större delen består dock av artbeskrivningar av de 152 arter som tas upp. I början av varje ny familj finns en översikt med bilder över vilka arter som ingår. En mycket användbar finess vid bestämningsförsök. Varje art presenteras med flera bilder som visar vingarnas över och undersida och i de fall hanen och honan är olika visas båda. Flygtider och utbredning visas grafiskt som kartbild respektive diagram. 
Det finns också en beskrivande text med rubrikerna: Vingspann, Kännetecken, Levnadssätt, Livsmiljö, Värdväxt och Utbredning och Status. 
I slutet av boken finns ett avsnitt om olika fjärilsbiotoper samt en presentation
 av några av de främsta fjärilslokaler i Norden.
Boken har 272 sidor, mjuka pärmar, 14 x 21 cm. ISBN: 978--91-7424-946-0
Mjuka pärmar och ett lagom format gör boken till en utmärkt fälthandbok. Familjeöversikterna är ett mycket bra hjälpmedel för den oerfarne skådaren för att "gaffla" sig fram till rätt art. 

Nationalnyckeln - Fjärilar - Dagfjärilar (2005)

Alla dagfjärilsarter som påträffats i Norden beskrivs med utförliga texter, pedagogiska illustrationer och utbredningskarta. Lättanvända nycklar för artbestämning gör det möjligt, och roligt, att ta reda på vilka arter man hittat. Volymen presenterar dagfjärilsarter i systematisk ordning från familjerna Hesperiidae till familjen Nymphalidae. Totalt beskrivs 140 ärter

Arttexter är författade av Claes U. Eliasson. Introduktionskapitlet är författat av Nils Ryrholm och bestämningsnyckeln är gjord av Ulf Gärdenfors.
De tecknade illustrationerna av fjärilar är gjorda av Martin Holmer. Flertalet illustrerade larver och puppor är gjorda av Karl Jilg.

Boken har 407 sidor, klotband, 23 x 28,5 cm (1,9 kg). ISBN: 978-91-88506-51-1  
Boken är för stor för att fungera som fältflora utan den får användas hemma för jämförelser med foton. 

Dannelid & Sahlén: Trollsländor i Sverige - en fälthandbok (3:a upplagan 2015, Entomologiska föreningen i Stockholm)

Illustratör/Fotograf: Göran Liljeberg
Boken, eller om man p.g.a. storleken väljer att kalla det ett häfte, tar upp samtliga arter som setts i Sverige. 
Även om titeln anger "Trollsländor" så innefattar detta i boken även jungfru- och flicksländor. 
I början hittar men avsnitt om sländornas byggnad, livscykel och fortplantning, miljö och levnadssätt m.m. Det finns också beskrivningar om systematik och vetenskapliga namn samt hur man använder boken. 
Den största delen upptas dock av artbeskrivningar. Samtliga arter finns avbildade, för många finns det också detaljerade illustrationer på arttypiska detaljer.
Boken har ett mycket behändigt format och passar därför utmärkt, så som titeln anger, som fälthandbok. 

Boken har 117 sidor, mjuka pärmar, 11 x 18 cm. ISBN: 978-91-97888-14-1  

Till Fjärilarna                                                                        Till Sländorna                                                                 Åter till huvudsidan