Adam och Eva tillsammans med Sankt Pers nycklar, Öland Adam och Eva tillsammans med Sankt Pers nycklar, Öland

Tillbaka till Sveriges orkidéer

 

Översättning - latinska namn till/från svenska

  

Orkidéerna har på samma sätt som alla andra växter ett latinskt namn som består av ett släktnamn och ett artnamn. Detta är tänkt att vara ett entydigt sätt att benämna en växt. Tyvärr är det i praktiken inte så enkelt. Det finns ett antal skäl till att detta inte har fungerat som tänkt:

- Släkten har delats i flera nya

- Arter delas i flera nya

- Arter flyttas mellan släkten

- Arter beskrivs flera gånger under olika namn

- Botanikerna är inte överens om vad som skall betraktas som art

- Botanikerna är inte överens om vilket släkt- eller artnamn som gäller

Sammantaget gör detta att det kan vara svårt för en amatör att hitta rätt i orkidélitteraturen. Framförallt om man studerar äldre floror men även i nyare litteratur används olika benämningar i olika floror för samma växt. 

Vad gäller svenska namn så har våra växter formellt ett svenskt namn, se Karlsson, T. & Agestam, M. (2013-04-23): Checklista över Nordens kärlväxter. I dagligt tal finns dock lika stor oordning som vad gäller den latinska nomenklaturen. Många växter har lokala namn som fortfarande används. 

Nedan finns en lista över de latinska namn jag använd i förteckningen över Sveriges orkidéer och deras respektive svenska namn. Jag har också tagit med flera svenska namn där det är vanligt att olika namn används. Med länken till höger kan du vända på sorteringen och få de svenska namnen i bokstavsordning i stället.
Observera att jag i en del fall inte följd den nomenklatur som anges i ovan nämnda checklista utan följd de namn som är internationellt accepterat. 

Latinskt namn                                    Svenskt namn            Svenska synonymer           Svenska→latin  

Anacamptis morio                                             göknycklar

Anacamptis palustris                                         kärrnycklar

Anacamptid pyramidalis                                    salepsrot  

Calypso bulbosa                                               norna

Cephalanthera damasonium                             stor skogslilja                      storsyssla

Cephalanthera longifolia                                   vit skogslilja                        svärdsyssla

Cephalanthera rubra                                        röd skogslilja                       rödsyssla

Chamorchis alpina                                            dvärgyxne

Corallorhiza trifida                                             korallrot

Cypripedium calceolus                                      guckusko

Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii                    skogsnycklar

Dactylorhiza fuchsii subsp. psychrophila

Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta              blodnycklar

Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata           ängsnycklar

Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca        vaxnycklar

Dactylorhiza lapponica                                      lappnycklar

Dactylorhiza maculata subsp. ericetorum          hednycklar

Dactylorhiza maculata subsp. maculata            Jungfru Marie nycklar           fläckigt nyckelblomster, Jungfru Marie hand

Dactylorhiza majalis subsp. baltica                    baltnycklar

Dactylorhiza majalis subsp. majalis                   majnycklar
Dactylorhiza majalis subsp. sphagnicola           mossnycklar
Dactylorhiza praetermissa                                 englandsnycklar
Dactylorhiza praetermissa var. junialis              leopardnycklar

Dactylorhiza sambucina                                    Adam och Eva

Dactylorhiza traunsteineri                                 sumpnycklar

Dactylorhiza viridis                                            grönkulla                              grönyxne

Epipactis atrorubens subsp. atrorubens           purpurknipprot                     vaniljknipprot
Epipactis atrorubens subsp. triploidea              Östersjöknipprot

Epipactis helleborine subsp. helleborine          skogsknipprot
Epipactis helleborine subsp. orbicularis            tallknipprot

Epipactis palustris                                             kärrknipprot

Epipactis phyllanthes subsp. pendula               engelsk knipprot
Epipactis phyllanthes subsp. confusa               dansk knipprot
Epipactis phyllanthes subsp. arenaria               sandknipprot

Epipogium aphyllum                                          skogsfru

Goodyera repens                                              knärot

Gymnadenia borealis                                        brudsporre

Gymnadenia conopsea var. conopsea             brudsporre

Gymnadenia conopsea var. densiflora             praktsporre

Gymnadenia nigra                                            brunkulla

Gymnadenia odoratissima                                luktsporre                             doftyxne

Gymnadenia runei                                            brudkulla

Hammarbya paludosa                                       myggblomster  

Herminium monorchis                                       honumgsblomster

Liparis loeselii                                                   gulyxne

Malaxis monophyllos                                        knottblomster

Neotinea ustulata                                              krutbrännare

Neottia cordata                                                 spindelblomster

Neottia nidus-avis                                             nästrot

Neottia ovata                                                    tvåblad
Ophrys apifera                                                  bi-ofrys

Ophrys insectifera                                            flugblomster

Orchis mascula                                                Sanct Pers nycklar

Orchis militaris                                                  johannesnycklar                  hjälmnycklar

Orchis spitzelii                                                  alpnycklar

Platanthera bifolia subsp. bifolia                      ängsnattviol                          vanlig nattviol

Platanthera bifolia subsp. latifolia                    skogsnattviol

Platanthera chlorantha                                    grönvit nattviol

Platanthera obtusata subsp. oligantha            lappfela                                 lappyxne

Pseudorchis albida subsp. albida                    vityxne                                  klubbsporre                                  

Pseudorchis albida subsp. straminea              fjällvityxne

Spiranthes spiralis                                           skruvax

Namn på svenska orkidéer / Name of Swedish orchids

Svensk / Swedish                                             Latin / Latin                                                     Engelskt / English
Adam och Eva                                                    Dactylorhiza sambucina                                   Elder-flowered Marsh Orchid

alpnycklar                                                           Orchis spitzelii                                                   Spitzel’s Orchid
baltnycklar                                                          Dactylorhiza majalis subsp. baltica                   Western Marsh Orchid
blodnycklar                                                         Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta              Flecked Marsh Orchid
brudsporre                                                          Gymnadenia borealis                                        Heath Fragrant Orchid
brudsporre                                                          Gymnadenia conopsea var. conopsea             Chalk Fragrant Orchid
brudskulla                                                           Gymnadenia runei                                            
brunkulla                                                             Gymnadenia nigra                                            Vanilla Orchid

dvärgyxne                                                           Chamorchis alpina                                            Dwarf Alpine Orchid
englandsnycklar                                                  Dactylorhiza praetermissa                                Southern Marsh Orchid
fjällvityxne                                                            Pseudorchis albida subsp. straminea              Small White Orchid
flugblomster                                                         Ophrys insectifera                                            Fly Orchid
grönkulla                                                              Dactylorhiza viridis                                           Frog Orchid

grönvit nattviol                                                     Platanthera chlorantha                                     Greater Butterfly Orchid
guckusko                                                             Cypripedium calceolus                                     Lady’s Slipper
gulyxne                                                                Liparis loeselii                                                   Fen Orchid
göknycklar                                                           Anacamptis morio                                             Green-winged Orchid
hednycklar                                                           Dactylorhiza maculata subsp. ericetorum         Heath Spotted Orchid
honumgsblomster                                                Herminium monorchis                                       Musk Orchid
Johannesnycklar                                                  Orchis militaris                                                  Military orchid 
Jungfru Marie nycklar                                          Dactylorhiza maculata subsp. maculata           Heath Spotted Orchid
kal knipprot                                                          Epipactis phyllanthes                                        Green-flowered Helleborine 
knottblomster                                                       Malaxis monophyllos                                        Singel-leaved Bog Orchid
knärot                                                                  Goodyera repens                                              Creeping Lady’s Tresses
korallrot                                                               Corallorhiza trifida                                             Coral Root
krutbrännare                                                        Neotinea ustulata                                             Burnt Orchid
kärrknipprot                                                         Epipactis palustris                                             Marsh Helleborine
kärrnycklar                                                           Anacamptis palustris                                        Lax-flowered Orchid 
lappfela                                                                Platanthera obtusata subsp. oliganta               One-leaved Butterfly Orchid
lappnycklar                                                          Dactylorhiza lapponica                                      Narrow-leaved Mars Orchid
leopardnycklar                                                     Dactylorhiza praetermissa var. junialis             Southern Marsh Orchid  
luktsporre                                                            Gymnadenia odoratissima                                Short-spurred Fragrant Orchid

majnycklar                                                           Dactylorhiza majalis subsp. majalis                  Western Marsh Orchid
mossnycklar                                                        Dactylorhiza majalis subsp. sphagnicola 
myggblomster                                                      Hammarbya paludosa                                      Bog Orchid
norna                                                                   Calypso bulbosa                                               Calypso                                          
nästrot                                                                 Neottia nidus-avis                                             Bird’s Nest Orchid
praktsporre                                                          Gymnadenia conopsea var. densiflora             Marsh Fragrant Orchid
purpurknipprot                                                     Epipactis atrorubens                                         Dark-red helleborine
röd skogslilja                                                        Cephalanthera rubra                                        Red Helleborine
salepsrot                                                              Anacamptid pyramidalis                                   Pyramidal Orchid
Sankt Pers nycklar                                               Orchis mascula                                                Early Purple Orchid
skogsfru                                                               Epipogium aphyllum                                         Ghost Orchid                                  
skogsknipprot                                                       Epipactis helleborine                                       Broad-leaved Helleborine
skogsnattviol                                                        Platanthera bifolia subsp. latiflora                      
skogsnycklar                                                        Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii                   Common Spotted Orchid
skogsnycklar ???                                                 Dactylorhiza fuchsii subsp. psychrophila                
skruvax                                                                Spiranthes spiralis                                           Autumn Lady’s Tresses
spindelblomster                                                   Neottia cordata                                                Lesser Twayblade
stor skogslilja                                                       Cephalanthera damasonium                           Large White Helleborine
sumpnycklar                                                        Dactylorhiza traunsteineri                                Traunsteiner’s Orchid
tvåblad                                                                 Neottia ovata                                                   Twayblade
vaxnycklar                                                            Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca       Early Marsh Orchid
vit skogslilja                                                          Cephalanthera longifolia                                  Sword-leaved Helleborine
vityxne                                                                  Pseudorchis albida subsp. albida                    Small White Orchid
ängsnattviol                                                          Platanthera bifolia subsp. bifolia                      Lesser Butterfly Orchid 
ängsnycklar                                                          Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata          Early Marsh OrchidsRed Helleborine                                                    Cephalanthera rubra                                       röd skogslilja  
Autumn Lady’s Tresses                                        Spiranthes spiralis                                           skruvax