Adam och Eva tillsammans med Sankt Pers nycklar, Öland Adam och Eva tillsammans med Sankt Pers nycklar, Öland

Tillbaka till Sveriges orkidéer

 

Översättning - latinska namn till/från svenska

  

Orkidéerna har på samma sätt som alla andra växter ett latinskt namn som består av ett släktnamn och ett artnamn. Detta är tänkt att vara ett entydigt sätt att benämna en växt. Tyvärr är det i praktiken inte så enkelt. Det finns ett antal skäl till att detta inte har fungerat som tänkt:

- Släkten har delats i flera nya

- Arter delas i flera nya

- Arter flyttas mellan släkten

- Arter beskrivs flera gånger under olika namn

- Botanikerna är inte överens om vad som skall betraktas som art

- Botanikerna är inte överens om vilket släkt- eller artnamn som gäller

Sammantaget gör detta att det kan vara svårt för en amatör att hitta rätt i orkidélitteraturen. Framförallt om man studerar äldre floror men även i nyare litteratur används olika benämningar i olika floror för samma växt. 

Vad gäller svenska namn så har våra växter formellt ett svenskt namn, se Checklista över Nordens kärlväxter. I dagligt tal finns dock lika stor oordning som vad gäller den latinska nomenklaturen. Många växter har lokala namn som fortfarande används. 

Nedan finns en lista över de latinska namn jag använd i förteckningen över Sveriges orkidéer och deras respektive svenska namn. Med länken till höger kan du vända på sorteringen och få de latinska namnen i bokstavsordning i stället.
Observera att jag i en del fall inte följd den nomenklatur som anges i ovan nämnda checklista utan följd de namn som är internationellt accepterat. 

Svenskt namn                          Latinskt namn                                                                Latin→svenska

Adam och Eva                                      Dactylorhiza sambucina
alpnycklar                                             Orchis spitzelii

baltnycklar                                            Dactylorhiza majalis subsp. baltica 
blodnycklar                                           Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta
brudsporre                                           Gymnadenia borealis
brudsporre                                           Gymnadenia conopsea var. conopsea
brudkulla                                              Gymnadenia runei
brunkulla                                              Gymnadenia nigra
dvärgyxne                                            Chamorchis alpina
englandsnycklar                                   Dactylorhiza praetermissa

fjällvityxne                                            Pseudorchis albida subsp. straminea
flugblomster                                         Ophrys insectifera
grönkulla                                              Dactylorhiza viridis
grönvit nattviol                                     Platanthera chlorantha
guckusko                                             Cypripedium calceolus
gulyxne                                                Liparis loeselii
göknycklar                                           Anacamptis morio
hednycklar                                          Dactylorhiza maculata subsp. ericetorum
honumgsblomster                               Herminium monorchis
Johannesnycklar                                 Orchis militaris
Jungfru Marie nycklar                         Dactylorhiza maculata subsp. maculata
kal knipprot                                         Epipactis phyllanthes
knottblomster                                      Malaxis monophyllos
knärot                                                 Goodyera repens
korallrot                                              Corallorhiza trifida
krutbrännare                                      Neotinea ustulata
kärrknipprot                                        Epipactis palustris
kärrnycklar                                         Anacamptis palustris
lappfela                                              Platanthera obtusata subsp. oliganta
lappnycklar                                        Dactylorhiza lapponica
leopardnycklar                                   Dactylorhiza praetermissa var. junialis

luktsporre                                          Gymnadenia odoratissima
majnycklar                                         Dactylorhiza majalis subsp. majalis
mossnycklar                                      Dactylorhiza majalis subsp. sphagnicola
myggblomster                                    Hammarbya paludosa
norna                                                Calypso bulbosa
nästrot                                               Neottia nidus-avis
praktsporre                                       Gymnadenia conopsea var. densiflora
purpurknipprot                                  Epipactis atrorubens
röd skogslilja                                    Cephalanthera rubra
salepsrot                                          Anacamptid pyramidalis
Sankt Pers nycklar                           Orchis mascula
skogsfru                                           Epipogium aphyllum
skogsknipprot                                   Epipactis helleborine
skogsnattviol                                    Platanthera bifolia subsp. bifolia
skogsnycklar                                    Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii
skogsnycklar subsp.                         Dactylorhiza fuchsii subsp. psychrophila
skruvax                                             Spiranthes spiralis
spindelblomster                                Neottia cordata
stor skogslilja                                   Cephalanthera damasonium
sumpnycklar                                     Dactylorhiza traunsteineri
tvåblad                                             Neottia ovata
vaxnycklar                                        Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca
vit skogslilja                                     Cephalanthera longifolia
vityxne                                             Pseudorchis albida subsp. albida
ängsnattviol                                     Platanthera bifolia subsp. bifolia
ängsnycklar                                     Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata