Orkidélitteratur för Sverige

Sven Birkedal: Nordens orkidéer  2020 (Naturcentrum AB)

I boken anges den som en guide till samtliga i Norden förekommande arter. Räknar man alla arter, underarter och varieteter så kommer man fram till 78 för Norden. Samtliga finns beskrivna med tydliga kännetecken för att kunna bestämma arten. Kartor och diagram visar utbredning och blomningstider. Nomenklaturen följer den senaste vedertagna namnsättning för orkidéerna. För varje släkte finns tydliga nycklar för att hamna rätt vid bestämning. 
Boken börjar med en kort introduktion till orkidéer samt hur man använder boken. Den huvudsakliga delen upptas dock av beskrivningar samt ett antal bilder för vardera. Boken avslutas med ett kort avsnitt om hybrider bland Nordens orkidéer. En del vill kanske sakna en beskrivande text för respektive art, för sådan finns inte. Däremot gör de många bilderna att sådana texter inte känns lika nödvändiga.  
Eftersom boken är helt ny (2020) så finns alla ändringar med som genom åren gjorts inom Nordens orkidéer. Boken är därför den enda som har en modern och komplett förteckning av orkidéerna inom beskrivet område. Detta gör att den får en given plats hos de som är intresserat av Nordens orkidéflora. Kommer säkert at fungera utmärkt som fälthandbok även om man för en sådan skulle önskat mjuka pärmar.  
Alla texter är tvåspråkiga, svenska och engelska. Totalt 232 sidor. Hårda pärmar. 13,5 x 24 cm. ISBN: 978-91-85221-41-7

Sven Birkedal: Nordic Orchids  2020 (Naturcentrum AB)
In the book it is mentioned that this is a guide to all species found in the Nordic region. If you count all species, subspecies and varieties, you reach 78 for the Nordic countries. All are described with distinct characteristics in order to determine the species. Maps and charts show the distribution and flowering times. The nomenclature brings the latest widely accepted names for the orchids. For each genus there are keys that help you when determining species.
The book begins with a brief introduction to orchids and how to use the book. However, the main part is occupied by the descriptions of the orchids as well as a number of pictures for each. The book concludes with a short section on hybrids among the Nordic orchids. Some may lack a descriptive text for each species, as there are none. On the other hand, the many pictures make such texts feel less necessary.
Since the book is brand new (2020), it covers all changes that have been made among the Nordic orchids over the years. The book is therefore the only one that has a modern and complete list of the orchids in the area described. This means that it will get a place at most of those who are interested in the Nordic orchid flora. It will certainly work well as a guide out in the field, even if I would prefer soft covers for such.
All texts are bilingual, Swedish and English. A total of 232 pages. Hard covers.  13,5 x 24 cm. ISBN: 978-91-85221-41-7


 

Ivar Edvinsen: Sveriges orkidéer - en fotografisk genomgång  2019

Se separat sida

 

Bo Mossberg, Henrik Ærenlund Pedersen: Orkidéer i Europa; vilda, vackra & väna
Maj 2017 (Bonnier Fakta)

Boken omfattar betydligt mer än de svenska arterna så som titeln antyder. Närmare 200 arter/underarter i 33 släkten presenteras. Om detta kan anses vara det som finns i Europa är en sak som ständigt diskutteras. Boken är heller inte i första hand en fältflora utan får ses som en överblick över kontinentens orkidéer. 
Boken inleds med två grundläggande kapitel om bland annat systematik och var och hur orkidéer växer, och avslutas med handgripliga råd om hur man ska gå tillväga för att identifiera orkidéer när man befinner sig ute i naturen. Större delen tas upp av Mossbergs utsökta teckningar/akvareller. Varje släkte börjar med en sida där släktet beskrivs och följs av Mossbergs tecknade arter. Dessa har dock en mycket begränsad beskrivning, oftast bara ett par korta rader med höjd, utbredning och blomningstid. Även om Mossbergs skisser är fint utformade, och i många fall duger för bestämning, saknas en beskrivning av typiska karartärer för arten. Texten är svenska. Inbunden. Totalt 208 sidor. 29 x 22 cm. ISBN 97-891-7424-060-3
Detta är en bok som inte bör saknas hos den som är intresserad av Europas orkidéflora. Det är en njutning att bläddra bland Mossbergs vackra akvareller. Texterna är av den framstående, danska botanikern Henrik Ærenlund Pedersen.

Bo Nylen, Lennart Utgren: Vilda orkidéer - guide till Sveriges alla arter  2005 (Natur och Kultur)
Denna lilla bok kan gott användas som guide. Storleken är inte större än att den går ner i en jackficka. Totalt beskrivs 49 taxa. På senare år har det tillkommit några arter som därför inte återfinns här. Boken börjar med några kapitel med allmän info om orkidéer. En översiktlig sammanställning över orkidéernas ungefärliga blom-ningstider verkar användbar för den som snabbt vill få koll på vilka arter som blommar vid viss tid. Därefter består boken av beskrivningar av de 49 arterna. Dessa presenteras med en art per uppslag. På ena sidan finns en bild på aktuell orkidé och på motstående sida beskrivningen. Där finns också en liten karta över Sverige med utbred-ningen markerat. Kartan är dock alldeles för liten för att ge någon detaljinfo om förekomsten. För vissa finns även liten bild med någon detalj av plantan. Genomgående är bildmaterialet bra men de flesta bilderna är alldeles för mörka (möjligtvis en tryckteknisk fråga). 

Texten är svenska. Hårda pärmar. Totalt 126 sidor.  12,5 x 16,5 cm. ISBN: 91-27-35617-5

 

Bo Mossberg/Lennart Stenberg: Den nya nordiska floran  2003

Detta är ingen orkidéflora utan ett mastodontverk som omfattar hela den nordiska floran. Avsnittet om orkidéer behandlar därför mer än våra svenska som t.ex. östliga arter från Finland och nordliga arter från Island. Samtliga svenska arter behandlas dock, om än med ganska kortfattade texter. Till varje art finns det en liten kartbild över Norden som visar artens utbredning. Till arterna finns också teckningar, både av hela växten och av blommorna så i de flesta fall går det utmärkt att göra artbestämningar med den information som finns i boken. Detta är dock inte någon fälthandbok. Med sina ca 2,3 kg är det nog en bok man tar fram när man är hemma igen. Texten är svenska. Inbunden. Totalt 928 sidor. 17 x 25 cm. ISBN: 91-46-17584-9

 

Bent Johnsen: Skandinaviens Orkidéer  1997 (Rhodos International Science and Art Publishers)

Detta är ett riktigt praktverk. Med sitt stora folioformat får den kanske betraktas som en så kallad "Coffe table book". Författaren säger att boken inte är något vetenskapligt verk utan "en entusiastisk amatörs engagerade berättelse om vad han sökte och fann". Texterna är också personliga med, inte bara tekniska detaljer om växten, utan är också uppblandat med betraktelser och berättelser om hur och var han fann växten. En ovanlig flora som samtidigt är trevlig läsning. De femtio helsides planscherna är riktiga konstverk och visar plantorna oftast i naturlig storlek. Ofta också med olika varianter som visar variationen inom arten. Dessutom finns det gott om streckteckningar som visar detaljer som underlättar artbestämning. Texterna är tvåspråkiga, danska och engelska. Inbunden. Totalt 127 sidor.  23,5 x 33,5 cm. ISBN: 87-7245-730-9

  

Sven Hansson: Orkidéer i svensk natur  1985 (Förlags AB Viken)

Detta är en av mycket få modernare böcker som behandlar den svenska orkidéfloran. Boken har ett stort format med ett utsökt bildmaterial. Texterna börjar med allmänna uppgifter om orkidéer. intressant är avsnitten om olika typer av orkidélokaler samt svenska orkidémarker där författaren gör en grov genomgång av Sverige ur orkidésynpunkt. Samtliga svenska orkidéer finns med en art per uppslag där ena sidan upptas av en storbild av arten och den andra en utförlig beskrivning samt en schematisk kartbild av Sverige som visar utbredningen. Texten är svenska. Hårda pärmar. Totalt 128 sidor.  22,5 x 29 cm. ISBN: 91-7024-234-8

 

Bo Nylen: Orkidéer i Norden 1984 (Natur och Kultur)

Denna bok kom redan 1984 men eftersom det inte har hänt så väldigt mycket inom den nordiska orkidéfloran sedan dess så känns den fortfarande OK. Nomenklaturen är naturligtvis den som gällde innan alla ändringar på 2000-talet gjordes. Boken tar upp alla arter i Norden och är upplagt med ett uppslag för vardera arten, där ena sidan upptas av en bild och den andra av en beskrivning av arten, dens växtmiljö blomningstider och en grov beskrivning av utbredningen. Det finns också en inledning som tar upp orkidéernas uppbyggnad, fortplantning, systematik, skyddsaspekter m.m. Bilderna är genomgående mycket bra. Omfattningen och storleken på boken gör den till en mycket bra fotoflora att ha med ute på exkursioner. Texten är svenska. Hårda pärmar. Totalt 127 sidor.  15,5 x 21,5 cm. ISBN: 91-27-01381-2

 

Bo Mossberg/Sven Nilsson: Nordens orkidéer  1977 (Wahlström & Widstrand)

Boken som kom redan 1977 och är därför inte helt "up to date" vad gäller dagens nomenklatur men det har ju inte hänt så mycket med våra inhemska orkidéer i övrigt sedan dess. Den tillhör fortfarande en av de bästa orkidéböckerna för Sverige med sina utsökta teckningar och små akvareller av biotoper. Som titeln antyder så behandlar boken hela den nordiska orkidéfloran I början finns avsnitt som allmänt behandlar orkidéer, t.ex. orkidéerna byggnad, pollination, ekologi m.m. Större delen upptas av artbeskrivningar, en art per uppslag där ena sidan upptas av teckningar av arten, hela plantan samt blommor och andra specifika karaktärer för arten. Texten är svenska. Hårda pärmar. Totalt 128 sidor.  12,5 x 20,5 cm. ISBN: 91-46-12699-6

 

Bo Mossberg/Marianne Gransberg: Miniflora över Sveriges orkidéer  1977 (Naturvårdsverket)

Detta är den perfekta fälthandboken för svenska orkidémarker. Liten och behändig och med precis tillräcklig information för den ovane orkidéjägaren. Egentligen är det inte en bok utan snarare ett häfte. De tre första sidorna beskriver orkidéer allmänt. Resterande sidor är kortfattade beskrivningar av arterna, växtlokaler och utbredning. Teckningarna är Bo Mossbergs och är hämtade från "Den nordiska floran". Texten är svenska. Mjuka pärmar. Totalt 56 sidor. 12,5 x 17 cm. ISBN: 91-620-1131-6

 

Arvid Ohlsson: Svenska orkidéer  1951 (Bokförlaget Svensk Natur)

Under slutet av 40-talet beslöt sig författaren för att han skulle skriva en bok om alla Sveriges orkidéer. Uppväxt på Gotland hade han mycket av den floran ganska nära sig, medan resterande arter tarvade en hel del resande. Boken beskriver totalt 43 arter vilket var det som ansågs finnas vid den tiden. Efter en kort inledning kommer huvuddelen av boken som innehåller beskrivningar av arterna. Mycket trevlig läsning där författaren inte bara beskriver arterna men också nästan poetiskt gör egna betraktelser om och kring respektive art. Nomenklaturen är naturligtvis den som tillämpades på den tiden och känns kanske främmande för den som är van vid dagens namngivning. Varje art är illustrerat med en bild varav en del är svartvita. Det är dock inte bilderna utan texterna som ger bokens dess värde. Totalt sett en mycket charmig bok. Texten är svenska. Inbunden. Totalt 169 sidor.  16,5 x 24,5 cm. 

 

Kristian Gärdsborn & Kjell-Arne Olsson: Orkidéer i Skåne 2014 Lunds Botaniska Förening:

Stora, dyra och omfattande orkidéfloror till trots, inget går upp mot en lokal flora när man skall ut och botanisera inom en viss region, en sådan som tar upp det som finns inom området man besöker och inget annat som kan vilseleda en. Detta är en sådan bok. Även storlek och lösningen med spiralinfästning av bladen gör den till en bra fälthandbok. Just spiralryggen borde fler ta efter, den gör att man kan ta upp ett uppslag utan att boken slår igen så fort man släpper taget. Boken börjar med ett allmänt avsnitt om orkidéer. En intressant del behandlar försvinnande/försvunna arter inom Skånes orkidéflora. Den allmänna delen avslutas med en kort beskrivning av olika miljötyper. Den större delen av boken upptas dock av beskriv-ningar av länets samtliga orkidéarter. Totalt beskrivs 36 orkidéer (arter/underarter/varieteter). Varje orkidé presenteras på ett uppslag (2 sidor). Här finns en kort, strikt beskrivning av plantan, en liten karta som visar utbredningen samt en hel del bilder som för de flesta visar arten från knopp till frökapsel, ett intressant upplägg som inte är så vanligt i floror. Boken avslutas med beskrivning av några av Skånes "publika" orkidélokaler. Sammantaget verkar boken vara en utmärkt fälthandbok för den som besöker Skåne, men som p.g.a. sitt rika bildmaterial av orkidéerna i olika skeden, har ett värde långt utanför Skånes gränser. Endast svensk text. Totalt 96 sidor. 15 x 20,5 cm.  
 

Greger Larsson: Vår skånska orkidéflora 
Skåne är ett av de artrikaste landskapen i Sverige vad orkidéer beträffar. Detta har Greger Larsson tagit fasta på och har under många år genomkorsat landskapet i jakt på samtliga orkidéer som räknas till den skånska floran. 
Boken har efter en kort inledning en genomgång av samtliga Skånes orkidéer, nästan i alla fall. Saknas gör några arter som "dykt" upp i den skånska floran på senare tid, Biofrys (Ophrys apifera), Östersjö-knipprot (Epipactis atrorubens subsp. triploidea), Dansk knipprot (Epipactis phyllanthes subsp. confusa) och Sandknipprot (Epipactis phyllanthes subsp. arenaria). 
Arterna gås genom i alfabetisk ordning efter det latinska namnet. Vardera av de 38 arterna, pres-enteras  på vart sitt uppslag med en större bild på ena sidan och en kort beskrivning samt detaljbilder på motstående. 
Boken avslutas med bilder och beskrivning av ytterligare några arter som dock ej tillhör Skånes flora samt några bildexempel på olika orkidéers bladformer.
A4-formatet gör kanske att detta inte är en fältflora utan snarare en sammanställning man kan ta till för att få en uppfattning om vad man kan väntas hitta inom landskapet.
Text: Svenska. Totalt 94 sidor. Hårda pärmar. 30 x 21,5 cm. ISBN: 978-91-89462-8

 

Henrik Karlsson och Emma Tinnert: Ölands orkidéer  2020 (Votum Förlag)

Boken beskriver samtliga arter som förekommer på Öland. I början finns avsnitt om olika växtmiljöer på Öland, orkidéerna uppbyggnad, pollinering, ekologi, systematik och blomningstider. Större delen upptas dock av beskrivningar av respektive art, en art per uppslag. Detta består av, förutom en beskrivande text om orkidén plus en tecknat illustration på ena sidan, ett helsides foto av arten på andra sidan. Samtliga foton har ett konstnärligt stuk vilket gör det till en njutning att bläddra genom boken. De tecknade illustrationerna är också mycket skickligt gjorde och återger plantorna mycket detaljrikt. 
Boken är i första hand inte en guidbok att ta med ut. Dels är den för stor, dels så blir jämförelsematerialet lite tunnt med bara en "konst"-bild även om de tillhörande illustrationerna är mycket skickligt gjorda. Boken är mer något man bläddrar i och njuter av skickligt hantverk. Mycket bra texter till respektive art.
Bild och text: Henrik Karlsson
Illustrationer: Emma Tinnert.
Texten är svenska. Totalt 121 sidor. 17,5 x 25 cm. Hårda pärmar. ISBN: 978-91-88435-56-9

  

Maria Cordeiro, Niklas Hellström, Tor Stjerna: Vilda Orkidéer Ölands paradisväxter  Maj 2014 (isaberg förlag)

Detta är en bok som inte är avsett att vara en fälthandbok över Ölands orkidéer även om den tar upp nästan samtliga av Ölands orkidéer, totalt 27 arter. Boken följer orkidéernas blomning månad för månad över året med ett stort antal bilder och med en text som mera beskriver författarnas/foto-grafernas resa genom orkidéåret än faktabeskrivningar. Detta gör boken till en trevlig läsning utan att man tröttnar på för mycket torra fakta. Det finns dock även faktauppgifter om orkidéerna. De flesta arterna har fått en faktaruta som kort beskriver växten. Dessutom finns i slutet av boken ett register över upptagna arter med en kort beskrivning av växten, miljö och dessutom referens till sidor med bilder av den samma. Större delen av boken består dock av bilder. Mycket närbilder och bilder av växterna i sina miljöer. Njutbara är också bilderna där man låtit ljuset skapa nästan drömska scener. Totalt sett presenterar boken detta med orkidéer på ett mycket tilltalande sätt och den kommer att kunna ha en given plats på soffbordet. Texten är svenska. Inbunden. Totalt 117 sidor. 24,5 x 27,5 cm. ISBN 91-978-7694-902-3

Karin Rusch/Björn Lüning: Orkidéer på Öland  2001 (Skäftekärr ekonomisk förening)

Typisk provinsflora som i detta fall visar Ölands orkidéer. En kort text för vardera arten beskriver växten, blomningstider och biotoper för denna. Varje art illustreras av ett antal bilder som på att utmärkt sett anger variationen inom arten. Jag tycker dock att bilderna genomgående är för mörka och färgmättnaden något för hög, ett problem som kanske har att göra med att bilderna är kopior av diapositiv. Texten är svenska. Hårda pärmar. Totalt 71 sidor.  19,7 x 19,7 cm. ISBN: 91-631-1217-5

 

Bo Lundin: Ölands orkidéer  1968 (Kvarngården, Byxelkrok)

En liten bok om Ölands orkidéer. Formatet är inte större än att boken lätt går ner i fickan. Boken behandlar samtliga orkidéer som då (1968) registrerats på Öland. En inledning med lite allmänt om orkidéer finns innan huvud delen med beskrivningarna börjar. Dessa är utförliga och innehåller förutom beskrivning av plantan också blomningstider, växtmiljö och en del andra intressanta noteringar. Bland annat finns för en del arter också lokaler för arten. Respektive art är avbildat med en naturtrogen färgteckning. Boken avslutas med några sidor färgbilder som visar en del av öns orkidéer. Med dagens mått är bilderna inte spciellt bra och tillför egentligen inte något. Totalintrycket är att det är otroligt hur mycket information som ryms i denna lilla bok. 
Texten är svenska.Hårda pärmar. Totalt 99 sidor.  11 x 17 cm. ISBN: Inget

 

Gun Ingmansson, Bo Göran Johansson: Gotlands orkidéer 2005 (Gotlands Botaniska Förening)
Detta är egentligen inte en utgiven bok utan Gotlands Botaniska Förenings medlemstidning RINDI (årgång 25, 2005 nr 1). Detta är tredje nytryckning (2010) och en del kompletteringar har gjorts från den ursprungliga. 
Häftet behandlar samtliga orkidéer som finns på Gotland eller har funnits där, totalt 35 taxa. Två av arterna som finns upptagna finns troligtvis inte längre kvar, myggblomster (Hamarbya paludosa) och knottblomster (Malaxis monophyllos). Men det har också tillkommit ett par arter i den gotländska floran efter att häftet skrevs. De flesta är idag överens om att baltnycklar (Dactylorhiza majalis ssp. baltica) samt gotlandsnycklar (Dactylorhiza majalis ssp. elatior) skall räknas till Gotlands orkidéer. 

Efter ett kort inledande kapitel samt i slutet ett kapitel om orkidéhybrider och artregister består häftet av artbeskrivningar. Respektive art presenteras på vart sitt uppslag där ena sidan utgörs av beskrivningar och dess förekomst på Gotland. Här finns också en liten kartbild av ön med prickar som visar var arten förekommer. Motstående sida visar en bild av arten.
Häftet har 88 sidor, mjuka pärmar. Svensk text. Storlek 21 x 14,8 cm 


 

Staffan Rosvall/Bengt Petterson: Gotlands orkidéer  1951 (Albert Bonniers Förlag)

På tal om trevlig läsning så hör absolut denna bok till den kategorin. Texterna från 1951 är skrivna på ett gammalmodigt sätt som ger intryck av en betydligt äldre bok. Artbeskrivningarna är omfattande och omfattar oftast mycket mer än vad som är vanligt i floror. Bengt Pettersson skriver t.ex. här om hur det gick till när han 1939 upptäckte Orchis spitzelii på Gotland. Efter respektive artbeskrivning finns en resumé på engelska. Illustrationerna är gjorda av konstnären Staffan Rosvall. Det finns 20 helsides akvareller som visar olika orkidéer. Dessutom finns ett antal teckningar. Totalt sett en mycket charmig bok. Texten är svenska och engelska. Inbunden. Totalt 108 sidor.  19 x 28 cm. 

 

Henrik Karlsson och Emma Tinnert: Orkidéer på Gotland  2021 (Votum Förlag)

Ytterligare en bok från författarna av "Ölands orkidéer" från förra året. Upplägg och format i denna är samma som som i den förra. Boken beskriver samtliga 40 arter som finns på Gotland. 
I början finns avsnitt om olika växtmiljöer på Gotland, orkidéerna uppbyggnad, pollinering, ekologi och systematik. En praktisk tabell över blomningstider för de olika arterna finns för den som skall till Gotland och vill veta vilka som blommar just då. Större delen upptas dock av beskrivningar av respektive art, en art per uppslag. Detta består av, förutom en beskrivande text om orkidén plus en tecknat illustration på ena sidan, ett helsides foto av arten på andra sidan. Samtliga foton har ett konstnärligt stuk vilket gör det till en njutning att bläddra genom boken. De tecknade illustrationerna är också mycket skickligt gjorde och återger plantorna mycket detaljrikt.
Boken är i första hand inte en guidbok att ta med ut. Dels är den för stor, dels så blir jämförelsematerialet lite tunnt med bara en "konst"-bild även om de tillhörande illustrationerna är mycket skickligt gjorda. Boken är mer något man bläddrar i och njuter av skickligt hantverk. Mycket bra texter till respektive art.
Bild och text: Henrik Karlsson
Illustrationer: Emma Tinnert.
Texten är svenska. Inbunden. Totalt 144 sidor.  19 x 28 cm. ISBN:9789188435569

 

Länkar