All text at this side is Swedish. But there are English name at each species.                                                                         Back to main side

Sländor

Av Sveriges ca 25 000 insektsarter kan kanske sländorna vara en lämplig avgränsning om man vill studera någon del av denna mångfald. De är stora och ofta ganska lätta att spana in även om det inte alltid är så lätt att hålla isär arterna. 
I ordningen Odonata som sländorna tillhör finns 64 arter i Sverige. Då ingår både flick-sländor, jungfrusländor och de egentliga trollsländorna. Den kanske mest iögonfallande skillnaden är att hos de två första så ligger vingarna utefter kroppen när de sitter medan trollsländorna håller vingarna rakt ut åt sidorna. 
I nedanstående sammanställning finns endast de som jag råkat få bild på. En förhopp-ning är att jag undan för unda skall kunna fylla på även om jag inser att någon komplett förteckning knappast kommer till stånd.

Nedanstående artlista är strikt ordnade i alfabetisk ordning inom grupperna. Genom att klicka på respektive art kommer du diekt till artbeskrivningen med tillhörande bilder.

Jungfrusländor
I Sverige finns ett släkte med två arter. Känns lätt igen på hannarnas blå vingar. Honornas vingar har inget av dessa blå marker-ingar utan är ljust gröna till brunaktiga.  

Blå jungfruslända
Beautiful Demoiselle
Calopteryx virgo

Flygtid: Slutet maj - början augusti
Utbredning: Hela landet utom fjällen
Förekomst: Finns vanligtvis vid rinnande vatten. Även i skuggiga lägen
Vingarna hos honan är glänsande bruna.
Mer info.

Blåbandad jungfruslända
Banded Demoiselle
Calopteryx splendens

Flygtid: Slutet maj - början augusti
Utbredning: Upp till Gästrikland
Förekomst: Finns vanligtvis vid rinnande vatten men även vid mindre och stillastående vattensamlingar
Vingarna hos honan har inget tvärband utan är brun- till grönaktigt glänsande.
Mer info.

 

Flicksländor
I Sverige finns tre familjer inom gruppen. Totalt 20 arter :
Glansflicksländor  2 släkten med 5 arter + en tillfällig
Flodflicksländor    1 släkte med 
1 art
Dammflicksländor 
  6 släkten med 13 arter 

Glansflicksländor
Små tillmedelstora, metallglänsande (gröna eller bruna) sländor. Ses vanligtvis vid stillastående vatten. Alla arterna har en ettårig larvutveckling. Det finns två släkten i denna familj, Lestes (4 arter) och Sympecma (1 art + 1 tillfällig).
Flera av arterna är svåra att hålla isär. 

Pudrad smaragdflickslända
Common Spreadwing
Lestes sponsa

Flygtid: Juli - augusti
Utbredning: Hela landet utom Norrlands inland
Förekomst: Finns vanligtvis vid stillastående vatten gärna med mycket vegetation.
Vingarna hålls lätt särade i viloläge. 
Mer info.

Kraftig smaragdflickslända
Robust Spreadwing
Lestes dryas

Flygtid: Juli - augusti
Utbredning: Norrut till Värmland/Dalarna
Förekomst: Finns vanligtvis vid stillastående vatten.
Vingarna hålls lätt särade i viloläge.Kan förväxlas med Pudrad smaragdflickslända.
Mer info.

Vinterflickslända
Common Winter Damsel
Sympecma fusca

Flygtid: Mars - oktober 
Utbredning: Östra Sverige upp till Västmanland, Uppland och Gästrikland
Förekomst: Finns vanligtvis vid stillastående vatten med räster av flytväxter. 
Övervintrar som fullvuxen.
Mer info.

Flodflicksländor
Endast 1 släkte och 1 art i Sverige av denna familj. Arten finns vanligtvis vid långsamt rinnande vatten. Arten känns kanske lättast igen genom att den har två ljusa ribbor längs sidan av kroppen i ställer för en ensam som annars är vanligast. Likaså är hannens bakre skenben tillplattad vilket också kan vara ett kännetecken. 

Flodflickslända
Blue Featherleg
Platycnemis pennipes

Flygtid: Juli - Juli (augusti)
Utbredning: Norrut till Dalarna/Hälsingland
Förekomst: Finns vanligtvis vid långsamt rinnande vatten.
Hannarna är ljust blå medan honorna är grå. OBS: Dubbel skulderlinje.
Mer info.

 

Dammflicksländor
Detta är den artrikaste av familjerna inom flicksländorna med 13 arter fördelat på 6 släkten. Arterna finns vid alla typer av vatten även om de är vanligare vid stillastående vatten. Alla har vingarna utefter kroppen vid stillasittande. 

Röd flickslända
Large Red Damsel
Pyrrhosoma nymphula

Flygtid: Maj - augusti
Utbredning: Norrut till Jämtland / Väster-botten
Förekomst: Finns vanligtvis vid rinnande vatten i skogslandskap men ses i många olika miljöer, både rörligt och stillastående vatten.

Mer info.

Större rödögonflickslända
Large Redeye
Erythromma najas

Flygtid: Juni - augusti
Utbredning: Hela Sverige utom Norrlands inland
Förekomst: Finns vanligtvis vid stillastående eller sakta rinnande vatten med flytbladsväxter.  

Mer info.

Månflickslända
Crescent Bluet
Coenagrion lunulatum

Flygtid: Slutet maj - juli
Utbredning: Lokalt upp till Västerbotten.
Förekomst: Växtrika dammar och sjöar. 
Mer info.

Myrflickslända
Arctic Damselfly
Coenagrion johanssoni

Flygtid: Slutet maj - augusti
Utbredning: Nordlig art, funnen ner till Väster- och Östergötland
Förekomst: Vanligast i näringsfattiga sjöar myr och mossmark men även vid dammar och sjöar. 
Mer info.

Ljus lyrflickslända
Azure Bluet
Coenagrion puella

Flygtid: Maj - augusti
Utbredning: Norrut till Värmland / Uppland
Förekomst: Vanligast vid mindre stillastående vatten men förekommer vid andra typer av vatten.
Mer info. 

Mörk lyrflickslända
Variable Bluet
Coenagrion pulchellum

Flygtid: Maj - augusti
Utbredning: Norrut till Värmland / Uppland
Förekomst: Vanligast vid mindre stillastående vatten men förekommer vid andra typer av vatten. 
Mer info.

Sjöflickslända
Common Bluet
Enallagma cyathigerum

Flygtid: Juni - augusti
Utbredning: Hela landet
Förekomst: En av Sveriges vanligaste flicksländor. Förekommer vid alla typer av vatten. 
Mer info.

Större kustflickslända
Common Bluetail
Ischnura elegans
Flygtid: Juni - augusti
Utbredning: Upp till Medelpad
Förekomst: Allmän vid kustnära stillastående vatten men ses också i inlandet vid sjöar och långsamt rinnande vatten.
Mer info.

Trollsländor
Vi har i Sverige fem familjer inom gruppen egentliga trollsländor. Totalt är det 42 arter:
Mosaiksländor  3 släkten med 14 arter
Flodtrollsländor    3 släkten med 3
 arter
Kungstrollsländor 
  1 släkte med 1 art 
Skimmertrollsländor 3 släkten med 7 arter
Segeltrollsländor 4 släkten med 17arterMosaiksländor
Arterna inom familjen är mycket skickliga flygare och ses sällan sitta still, typiska patrullerare. När de sitter så är det vanligtvis lodrät på en vägg, trädstam eller liknande. Det är stora sländor. De ses ofta långt från vatten. De flesta har mer eller mindre inslag av blått på bakkroppen. 3 släkten med totalt 14 arter.

Gungflymosaikslända
Bog Hawker
Aeshna subarctica

Flygtid: Slutet juli till september
Utbredning: Hela landet men ej allmän
Förekomst: Gungfly eller liknande miljöer med öppet vatten och lösa mattor av vitmossa.
Mer info.

Blågrön mosaikslända
Blue Hawker
Aeshna cyanea

Flygtid: Slutet juni till oktober
Utbredning: Norrut till Värmland, Dalarna och Medelpad.
Förekomst: Små vattensamlingar, dammar, sjöar och kanaler.
Mer info.

Brun mosaikslända
Brown Hawker
Aeshna grandis

Flygtid: Slutet juni till oktober
Utbredning: Hela landet utom fjällen.
Förekomst: Sjöar, dammar och liknande miljöer men ses ofta långt från vatten över åkrar, vägar och stigar.
Mer info.

Starrmosaikslända
Moorland Hawker
Aeshna juncea

Flygtid: Juli till september (oktober)
Utbredning: Vanlig i hela landet
Förekomst: Sjöar, dammar och liknande näringsfattiga miljöer.
Mer info.

Flodtrollsländor
Tydligaste kännetecken för denna familj är att ögonen sitter brett isär, mera likt flicksländornas ögonform. Också flodtrollsländorna är patrullerare men syns också sitta på marken. Färgerna är grönt, gult och svart aldrig blått eller metalliskt. 3 släkten med totalt 3 arter.

Stenflodtrollslända
Small Pincertail
Onychogomphus forcipatus

Flygtid: Maj till augusti
Utbredning: Norrut till Dalarna, Medelpad.
Förekomst: Rinnande vatten. Sällan i sjöar.
Mer info.

Skimmertrollsländor
Medelstora patrullerare. Nästan alla är grönt, metalliskt glänsande. Vanligt är att de i sitt patrullerande ibland stannar upp i luften och hovrar över vattenytan. Bakkroppen på hannarna är mer eller mindre klubbformad medan honorna har rak bakkropp. Totalt sju arter i Sverige i 3 släkten.

Guldtrollslända
Downy Emerald
Cordulia aenea

Flygtid: Slutet maj till juli (augusti)
Utbredning: Hela landet utom fjällen.
Förekomst: En av Sveriges vanligaste trollsländor. Förekommer vid alla typer av sötvattenmiljöer. 
Mer info.

Segeltrollsländor
Arterna inom familjen skiljer sig från de flesta övriga arterna genom att vara "spanare", d.v.s. de sitter gärna stilla i vegetationen och flyger inte omkring (patrullerare). Familjen är mycket mångformig och är världens artrikast. I Sverige hittar vi 17 arter (varav en är tillfällig) fördelade på 4 släkten. 

Fyrfläckad trollslända
Four-spotted Chaser
Libellula quadrimaculata

Flygtid: Slutet april till sommarens slut
Utbredning: Hela landet utom fjällen.
Förekomst: En av Sveriges vanligaste trollsländor. Förekommer vid alla typer av vatten/vattensamlingar. 
Mer info.


 

Större sjötrollslända
Black-tailed Skimmer
Orthetrum cancellatum

Flygtid: Maj till augusti (september)
Utbredning: Upp till Gästrikland
Förekomst: Vanlig i sjöar,dammar och även bräkt vatten vid kusterna. 
Mer info.

Mindre sjötrollslända
Keeled Skimmer
Orthetrum coerulescens

Flygtid: Juni till augusti (september)
Utbredning: Upp till Medelpad
Förekomst: Små, rena, rinnande vattendrag främst i skogsmiljö.
Mer info.

Myrtrollslända
Small Whiteface
Leucorrhinia dubia

Flygtid: Slutet maj till juli (augusti)
Utbredning: Hela landet
Förekomst: Förekommer i sura vattenmiljöer, vitmossegungfly och liknande.
Mer info.

Nordisk kärrtrollslända
Ruby Whiteface
Leucorrhinia rubicunda

Flygtid: Maj till juli (augusti)
Utbredning: Hela landet
Förekomst: Förekommer i de flesta vattenmiljöer.
Mer info.

Svart ängstrollslända
Black Darter
Sympetrum danae

Flygtid: Juli till oktober
Utbredning: Hela landet utom i hösta fjällregionen.
Förekomst: Oftast vid dammar, myrar och diken. Honan har svart undersida av bakkroppen som i övrigt är gul medan hannens är helt svart.
Mer info.

 

Tegelröd ängstrollslända
Moustached Darter
Sympetrum vulgatum

Flygtid: Juli till oktober
Utbredning: Upp till Västmanland, , Värmland och Västerbotten
Förekomst: Mycket vanlig trollslända. Förekommer vanligtvis vi stillastående vatten. 
Mer info.

 

Större ängstrollslända
Common Darter
Sympetrum striolatum

Flygtid: Juni till november
Utbredning: Upp till Värmland och Dalarna
Förekomst: Mycket vanlig trollslända. Förekommeri de flesta rena vatten, helst solbelysta
Mer info.

Blodröd ängstrollslända
Ruddy Darter
Sympetrum sanguineum

Flygtid: Juli till september
Utbredning: Norrut till Dalarna och Gästrikland.
Förekomst: Vanlig art, oftast vid dammar, diken eller vid långsamt rinnande vatten. 
Honan är inte lika röd som hannen utan mer orange
Mer info.